A+ A A-

decyzja

O nas

 

Akredytacja Kuratora Oświaty

Dnia 26 czerwca 2008 r. Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty przyznał Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego Centrum Edukacji Dorosłych akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych: - Kurs "Technologia informacyjno - komunikacyjna - edukacja przyszłości". Dla placówki edukacyjnej oznacza to potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych usług i możliwość wystawiania uczestnikom kursów i szkoleń certyfikatów, honorowanych w Polsce i zagranicą.

Akredytacja do wglądu


Zrealizowane Projekty współfinansowane z Unii Europejskiej

Nasza instytucja zrealizowała następujące projekty:

"Technologia informacyjno-komunikacyjna - edukacja przyszłości"
Nasza instytucja przeszkoliła 480 nauczycieli, którzy zdobyli cenne doświadczenie z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu.
Projekt był realizowany od VIII 2006r. do I 2008r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Baza dydaktyczna

Centrum Edukacji Dorosłych w Toruniu dysponuje własnym budynkiem, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne. Jest on przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budynek Centrum jest przyjaznym miejscem, w którym znajdują się przestronne pracownie oraz sale dydaktyczne.

Wyposażenie pracowni pozwala na prowadzenie zajęć nie tylko w formie teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej. Dzięki temu nasi słuchacze realizują wiele godzin ćwiczeń.

Centrum Edukacji Dorosłych chcąc jak najlepiej przygotowywać słuchaczy oraz absolwentów do pracy w obecnych realiach współpracuje z wieloma instytucjami umożliwiającymi im jak najlepszy start.

Centrum jest ośrodkiem egzaminacyjnym ECDL, dzięki współpracy z PTI. Umożliwia wszystkim chętnym zdawanie egzaminów w celu uzyskania certyfikatu cennego w oczach wszystkich pracodawców w całej Unii Europejskiej. Certyfikat ten to tzw. komputerowe prawo jazdy potwierdzające posiadane umiejętności informatyczne.

Centrum przygotowane jest też do zewnętrznych egzaminów z przygotowania zawodowego. Uzyskano, od bieżącego roku szkolnego, status ośrodka egzaminacyjnego przeprowadzającego część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dzięki temu nasi słuchacze zdają egzamin w sposób mniej stresujący, bo w znanym otoczeniu.

Dlaczego warto uczyć się w CED?

- Perspektywiczne zawody dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy
- Możliwość nauki w formie dziennej, wieczorowej i zaocznej
- Własny budynek szkoły w Toruniu przystosowany dla osób niepełnosprawnych
- Budynki szkół zlokalizowane w centrach miast
- Dokumenty państwowe potwierdzające kwalifikacje
- Konkurencyjne czesne
- Korzystny program rabatów
- Profesjonalna kadra pedagogiczna
- Stypendia dla najlepszych słuchaczy
- Legitymacje uprawniające do wielu zniżek
- Zaświadczenia do ZUS, KRUS, WKU
- Praktyki zawodowe w firmach proponujących zatrudnienie po zakończeniu nauki (np. Maxpol)
- Praca w CED dla słuchaczy i studentów
- Komfortowe warunki nauki
- Miła atmosfera
- Szkoła wdraża platformę do nauczania na odległość


Organizacja zajęć

W Centrum Edukacji Dorosłych zajęcia odbywają się w 3 formach:
1. zaocznej (zajęcia w piątki i soboty lub soboty i niedziele, zjazdy co dwa tygodnie),
2. wieczorowej (zajęcia popołudniami 3 razy w tygodniu),
3. dziennej (zajęcia 3, 4 razy w tygodniu w godzinach rannych)

Podczas zajęć zatrudniona kadra pedagogiczna korzysta z różnych urządzeń multimedialnych ułatwiających wykonywanie ćwiczeń i przyswajanie nowej wiedzy.
W Centrum Edukacji Dorosłych masz możliwość zdobycia wykształcenia, którego potwierdzeniem są dokumenty państwowe.
Na kierunkach dwuletnich w Policealnym Studium możesz zdobyć tytuł technika, na kierunkach rocznych w ramach Studium Rozwoju Zawodowego otrzymujesz tytuł zawodowy zgodny z klasyfikacją Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Centrum Edukacji Dorosłych proponuje też swoim słuchaczom szereg zajęć pozalekcyjnych oraz kursów, podczas których można rozwijać swoje zainteresowania


Wykładowcy

Szkoły Centrum Edukacji Dorosłych zatrudniają 90 nauczycieli posiadających duże doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Dobór kadry pedagogicznej nie jest przypadkowy. Dyrekcja szkoły zwraca uwagę na kwalifikacje merytoryczne, jak też doświadczenie praktyczne. W ostatnim okresie w każdym roku szkolnym około 50% zatrudnianej kadry zdobywa dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na studiach podyplomowych i na kursach związanych z wdrażaniem reformy oświaty. Część kadry pedagogicznej związana jest z uczelniami wyższymi takimi jak: UMK w Toruniu, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Oficerska w Toruniu. Realizując postanowienia reformy szkoła dopracowała się planu rozwoju szkoły.Wszyscy nauczyciele posiadają plan własnego rozwoju, który jest integralnym elementem tego planu. W roku szkolnym 2001/2002 dwie szkoły Centrum były poddane zewnętrznemu mierzeniu jakości pracy szkoły prowadzonego przez wizytatora Kuratorium Oświaty. Wyniki mierzenia potwierdzają naszą dobrą ocenę dotyczącą jakości pracy kadry pedagogicznej. Nauczyciele przedmiotów zawodowych byli uczestnikami programów europejskich takich jak Phare, Tor 9, które przyspieszyły zrozumienie istoty wprowadzanych reform edukacyjnych.

Specyfika szkół dla dorosłych wymusza potrzebę indywidualizacji procesu nauczania i w tym zakresie osiągamy sukcesy i uznanie słuchaczy naszych szkół. Szkoły wprowadzają dodatkowe zajęcia edukacyjne oparte na programach autorskich, które są nastawione na wyuczenie konkretnych umiejętności zawodowych potrzebnych na konkurencyjnym rynku pracy.


Podstawy prawne

Centrum Edukacji Dorosłych jest prowadzone przez Teresę Synik
tel/fax (056) 659-66-86, kom. 0603-607-270

Wszystkie szkoły prowadzone przez Centrum, które uzyskały uprawnienia szkół publicznych z dniem wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydentów Miast lub Starostów i są wpisane do tych ewidencji pod numerami:

*317 - Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe z siedzibą w Brodnicy przy ulicy Lidzbarskiej 14,

*136 - (ewidencja Prezydenta Miasta Torunia) - Policealne Studium Centrum Edukacji Dorosłych z siedzibą w Toruniu przy ulicy Św. Józefa 26.

*62 - (ewidencja Prezydenta Miasta Grudziądza) - Policealne Studium Centrum Edukacji Dorosłych z siedzibą w Grudziądzu przy Al. 23 Stycznia 30.

*361 - (nowy wpis pod nr 2 ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Grudziądza) - Centrum Edukacji Dorosłych Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podb. ZSZ z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Al. 23 Stycznia 30,

*16 - (ewidencja Starosty Chełmińskiego) - Policealne Studium Centrum Edukacji Dorosłych z siedzibą w Chełmnie przy ulicy Dominikańskiej 35,

*132 - (ewidencja Prezydenta Miasta Torunia) - Centrum Edukacji Dorosłych Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podb. ZSZ z siedzibą w Toruniu przy ulicy Św. Józefa 26,

*296 - Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Toruniu, ul. Św. Józefa 26

oraz szkoły bez uprawnień z dniem wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydentów Miast lub Starostów i są wpisane do tych ewidencji pod numerami:
* 315 - Studium Rozwoju Zawodowego Centrum Edukacji Dorosłych z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 70
* 22 - Studium Rozwoju Zawodowego Centrum Edukacji Dorosłych z siedzibą w Chełmnie, ul. Dominikańska 35
* 22 - Studium Rozwoju Zawodowego Centrum Edukacji Dorosłych z siedzibą w Brodnicy, ul. Lidzbarska 14

Od dnia 18. 12. 2008r. w Centrum Edukacji Dorosłych działa Szkoła Jazdy, która jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia pod numerem 74/2008.

Posiadanie uprawnień szkoły publicznej oznacza:
* obowiązek realizacji podstawy programowej takiej jak w szkołach publicznych,
* możliwość realizacji dodatkowych treści, które interesują młodych ludzi lub są ważne z punktu widzenia szkoły,
* prowadzenie takiej samej dokumentacji jak w szkołach publicznych,
* wydawanie takich samych świadectw i dyplomów jak szkoły publiczne,
* wydawanie legitymacji szkolnych,
* uznawanie przez ZUS, KRUS, WKU zaświadczeń wydawanych przez szkołę .

Centrum Edukacji Dorosłych prowadzi również trzy placówki niepubliczne (kursowe) wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydentów Miast lub Starostów pod numerami 72 (w Toruniu), 21 (w Chełmnie) i 304 (w Brodnicy).

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.