Logo
Wydrukuj tę stronę

Kurs uzupełniający dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3 – 40 h

Grilled salmon and vegetables Grilled salmon and vegetables

1. Czas trwania: 40 godzin w formie wykładów  i ćwiczeń.

2. Wymagania wstępne dla uczestników:

a)      posiadanie kwalifikacji w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
b)   osoba nie posiadająca udokumentowanego (co najmniej rocznego) doświadczenia w pracy z dziećmi do 3 roku życia uzyskanego bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun.

Ponadto osoba, która chce zostać opiekunem:
a)   daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
b)      oświadcza, że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
c)      wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
d)      oświadcza, że nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

3. Cele kształcenia:

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy kursantów z zakresu sprawowania szeroko rozumianej opieki nad dzieckiem do 3 lat (funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej). Podstawami uzyskania takich kompetencji są treści z zakresu: udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, metod sprzyjających rozwojowi dziecka i dostosowanych do jego potrzeb, a także umiejętności radzenia sobie ze stresem.

4. Program nauczania obejmuje następujące bloki tematyczne:

Blok: Udzielanie dziecku pierwszej pomocy
Blok: Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
Blok: Innowacyjne metody stymulowania rozwoju dziecka

UWAGA

Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, uprawniające do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

Ostatnio zmienianywtorek, 19 czerwiec 2012 14:23
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.