Logo
Wydrukuj tę stronę

Kurs dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym – 40 h

Grilled salmon and vegetables Grilled salmon and vegetables

1. Czas trwania: 40 godzin w formie ćwiczeń/warsztatów.

2. Wymagania wstępne dla uczestników:

a)   nie posiadanie kwalifikacji w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
b)   nie posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do 3 roku życia,
c)    wyrażenie zgody i chęci świadczenia nieodpłatnej pracy na rzecz żłobka lub klubu dziecięcego.

Ponadto osoba, która chce zostać opiekunem:
a)   daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
b)   oświadcza, że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
c)   wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
d)   oświadcza, że nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

3. Cele kształcenia:

Szkolenie ma na celu przekazanie kursantom wiedzy z zakresu sprawowania szeroko rozumianej opieki nad dzieckiem do 3 lat, dzięki czemu przyszli wolontariusze będą mogli wspierać opiekunów dzieci w sprawowaniu funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskania takich kompetencji są treści z zakresu: udzielania dziecku pierwszej pomocy przedlekarskiej, opieki pielęgnacyjnej oraz metod sprzyjających rozwojowi dziecka i dostosowanych do jego potrzeb.

4. Program nauczania obejmuje następujące bloki tematyczne:

Blok: Udzielanie dziecku pierwszej pomocy
Blok: Opieka pielęgnacyjna
Blok: Stymulowanie rozwoju dziecka przez organizowanie zabaw: eksploracyjnych, muzycznych, rytmicznych, plastycznych i  technicznych

uwaga

Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, uprawniające do pracy jako wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

Ostatnio zmienianywtorek, 19 czerwiec 2012 14:33
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.