Logo
Wydrukuj tę stronę

Kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym – 280 h

Grilled salmon and vegetables Grilled salmon and vegetables

1. Czas trwania: 280 godz. (200 godz. warsztatowych, 80 godz. praktyki zawodowej).

2. Wymagania wstępne dla uczestników: 

a)       co najmniej wykształcenie średnie,

b)       nie posiadanie kwalifikacji w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,

c)       nie posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.

Ponadto osoba, która chce zostać opiekunem:

a)       daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

b)       oświadcza, że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

c)       wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

d)       oświadcza, że nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

3. Cele kształcenia:

 Kurs ma na celu przygotowanie do sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 poprzez wyposażenie słuchacza w wiedzę umożliwiającą realizację funkcji opiekuńczej, edukacyjnej i wychowawczej.

4. Program nauczania obejmuje następujące bloki tematyczne:

Blok: Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
Blok: Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
Blok: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
Blok: Kompetencje opiekuna dziecka
Blok: Praktyki zawodowe

UWAGA

Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, uprawniające do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

Ostatnio zmienianywtorek, 19 czerwiec 2012 14:32
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.