Logo
Wydrukuj tę stronę

Kurs dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3 – 160 h

Grilled salmon and vegetables Grilled salmon and vegetables

1. Czas trwania: 160 godz. (130 godz. warsztatowych, 30 godz. praktyki zawodowej).

2. Wymagania wstępne dla uczestników:

a)   co najmniej wykształcenie średnie,
b)   nie posiadanie kwalifikacji w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
c)   nie posiadanie co najmniej rocznego udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.

Ponadto osoba, która chce zostać opiekunem:

a)   daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
b)      oświadcza, że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
c)      wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
d)      oświadcza, że nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
a)      posiada warunki lokalowe umożliwiające stosowną opiekę nad małym dzieckiem.

3. Cele kształcenia:

Kurs ma na celu przygotowanie do sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 poprzez wyposażenie słuchacza w wiedzę umożliwiającą realizację funkcji opiekuńczej, edukacyjnej i wychowawczej.

4. Program nauczania obejmuje następujące bloki tematyczne:

Blok: Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
Blok: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
Blok: Kompetencje opiekuna dziecka
Blok: Praktyki zawodowe

UWAGA

Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, uprawniające do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

 

Ostatnio zmienianywtorek, 19 czerwiec 2012 14:26
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.