Logo
Wydrukuj tę stronę

Kurs uzupełniający dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym – 80 h

Grilled salmon and vegetables Grilled salmon and vegetables

Kurs uzupełniający dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym – 80 h

 1. Czas trwania: 80 godz. w postaci wykładów i ćwiczeń.

2. Wymagania wstępne dla uczestników:

a)   co najmniej wykształcenie średnie,
b)   posiadanie kwalifikacji w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
c)   nie posiadanie co najmniej 12 miesięcznego stażu pracy w opiece nad dziećmi do lat 3 bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun. 

Ponadto osoba, które chce być opiekunem:

a)   daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
b)   oświadcza, że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
c)   wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
d)   oświadcza, że nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

3. Cele szkolenia:

Kurs ma na celu zaktualizowanie wiedzy słuchaczy (opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym) poprzez wyposażenie słuchacza w wiedzę umożliwiającą realizację funkcji opiekuńczej, edukacyjnej i wychowawczej nad dziećmi do lat 3.

4. Program nauczania obejmuje następujące bloki tematyczne:

Blok: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

Blok: Kompetencje opiekuna dziecka

uwaga

UWAGA

Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, uprawniające do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

Ostatnio zmienianywtorek, 19 czerwiec 2012 14:28
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.