- pokonywania barier zawodowych,
- kształtowania umiejętności nawišzywania kontaktów,
- przeprowadzenia rozmów z pracodawcom,
- nauki efektywnego poszukiwania pracy,
- zmiany postaw wobec siebie i swojej sytuacji,
- rozbudzenie aktywności i samodzielności.

Treści:

I.Poznanie rynku pracy:
- analiza działań w zakresie poszukiwania pracy 
- siła twórczego i pozytywnego myślenia
- odkrywanie oraz bilans własnych umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych
- rynek pracy - lokalny, krajowy i zagraniczny
- przedsiębiorczość - własna działalność gospodarcza
II.Przygotowanie do wejścia na rynek pracy:
- profesjonalne dokumenty aplikacyjne jako reklama własnej osoby
- umiejętności interpersonalne ? komunikacja werbalna i niewerbalna w procesie poszukiwania pracy
- asertywność w poszukiwaniu pracy
- autoprezentacja w rozmowie kwalifikacyjnej

Czas trwania : 32 godziny dydaktyczne

Metody zajęć:
wykład, dyskusja, prezentacja, zajęcia warsztatowe, burza mózgów, twórcze myślenie, praca w zespołach, praca indywidualna, pokaz multimedialny.
Podczas zajęć zostaną wykorzystane m.in. materialny i ćwiczenia z sesji 1-20 programu szkolenia Klubu Pracy opracowanego przez MGPiPS - Warszawa 2003r.