kapital

Projekt „Strefa 45 plus. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób po 45 roku życia.”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1 Poprawa w dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy